Kårpolitik

Studentkåren är en politisk styrk medlemsorganisation. Varje år så håller vi kårval där alla medlemmar har chansen att lägga sin röst på det partier som ställer upp i valet. Du har rätten som medlem att rösta i valet och påverka kårens politiska inför kommande läsår.
Alla kårmedlemmar har den möjligheten att bilda ett eget kårparti för att sedan ställ upp i det kommande kårvalet. Detta är att förutsättningar och kriterier har uppfyllts för att bilda ett kårparti.
Nästkommande kårval hålls den 24-28 april 2017.
Vem är det då som får rösta? – Alla de som är medlemmar i Nack Ademins Studentkår senast fyra veckor innan valet ska genomföras. Vilket betyder i år – senast den 23 mars i år.
Vad är det medlemmarna röstar till? Resultatet av kårvalet är det som avgör sammansättningen av kårfullmäktige inför den kommande mandatperioden. De kårpartier som har klarat mandatspärren blir tilldelade ett visst antal mandat i fullmäktige beroende på resultatet med antal röster som de har fåt jämfört med de andra partierna. I kårfullmäktige finns 39 ordinarier stolar, med lika många antal stolar till suppleanterna.
Varför ska jag som medlem rösta? – Kåren finns där för studenterna och arbetar med och för dessa. Genom att delta i kårvalet ha du som kårmedlem möjligheten att påverka kåren att driva frågor som är viktiga för dem och kanske för dig. Det kan röra sig om frågor som – likabehandling för studenterna i undervisningen, socialförsäkringen för de studerande, lättare att komma åt kurslitteratur, studiesocial aktiviteter, kårens egen arbetssätt och organisation plus många flera viktiga och aktuella frågor som berör studenterna.
Hur går valet till? – Allt sker via internet. Detta betyder att du behöver ha en dator eller mobil enhet med tillgång till internet för att rösta och detta kan du göra var du vill. Röstningen sker genom att du identifierar dig med ditt personnummer och kortnummer som finns på ditt Campuskort. Listan på vilka kårpartier finns på hemsidan för kårvalet där du loggar in för att lägga din röst.
Går det att rösta på en viss person? – Sedan några år tillbaka så finns det möjligheten att göra ett personval under kårvalet. Det betyder att du som medlem kan rösta på den person som du tycker stämmer mest överens med dina åsikter och värderingar och som du tror kan göra jobbet bäst. Istället för att rösta på det parti som du anser tar hand dina intressen. För att en kandidat ska flyttas upp på listan krävs minst 5 % av rösterna.

Hur kommer platserna fördelas i kårfullmäktige? De 39 platserna kommer att fördelas med hjälp av d´Honts metoden. Vilket innebär om ett parti som får fyra mandat är de fyra högst placerade studenterna på deras lista som får representerar kårpartiet och även dig slutligen.
Vad är det för beslut som tas i kårfullmäktige? – Kårfullmäktige är det organ som har högsta beslutande rätten och tar beslut som är övergripande politiskt, ekonomiskt och i principiella frågor så som till exempel – rambudget, verksamhetsplan, stadgar, kårstyrelsens sammansättning och vilka som ska bli kårens ordförande och vice ordförande (kårens presidium).
Vilka beslut ta kårstyrelsen? – Kårens styrelse har mer ett direkt inflytande på det som händer i den dagliga verksamheten. Då kan dessa besluta bland annat om- uppdrags beskrivningar, vilka arvode som ska betalas ut och vilka personer som ska anställas, svar på remisser och mer detaljrik version av den verksamhetsplan som kårfullmäktigen har bestämt.
Vilken makt har kårpartierna? – Kårpartierna finns i kårfullmäktige och de bestämmer alla tillsammans hur studentkårens verksamhet ska se ut under det kommande läsåret. Makten som var kårparti har beror helt och hållet på hur mandaten fördelades och om det finns eventuella koalitioner. Kårfullmäktigen gör sedan ett val för att kunna tillsätta kårstyrelsen. Detta gör att kårpartierna får mer eller mindre inflytande över hur kårens verksamhet ska skötas dagligen.
För frågor och så vidare. Eller för att lämna in motioner på vilka frågor som ska tas upp i kårfullmäktig e var vänligen att kontakta kårfullmäktige via mejl i så fall: fullmaktige@nackademinsstudentkar.se