Bli Medlem

Att bli medlem i Nack Ademins Studentkår krävs inte så mycket av dig som student. Du får däremot mycket på köpet istället.Stöd ett aktivt studentinflytande och samtidigt så får du mer ut av din studietid! Vi erbjuder alla vår medlemmar en smartare studietid. Som medlem får du tillgång till studentlivet vid Nackademin Yrkeshögskola och andra trevliga medlemsförmåner.Ademinskortet – din studentlegitimation, rabattkort och medlemskort.För 60 kronor per termin kan du som studerar vid Nackademin Yrkeshögskola bli medlem hos oss och få tillgång till Ademinskortet. Från och med den 9/1-2017 går det bra att blir medlem för vårterminen 2017För att bli medlem går du in på vårt kårkontor under öppettiderna eller mejlar till: medlem@nackademinsstudentkar.se
Välkommen!

Dina rättigheter

Vi har full koll på dina rättigheter och vi ser till att de respekteras.Vi har ombud som stöttar de enskilda studenter som behöver råd och stöd. Samtidigt som studiebevakarna och samordnarna för fram påverknings frågor, arbetar med ett långsiktigt strategiskt arbeta för att högskolan ska bli bättre och utvecklas i rätt riktning.Vi hjälper till och har koll på:Administration och information – studenter ska ha tillgång till studievägledning och yrkesorientering. Högskolan ska se till att den som är blivande student ska få ta del av den informationen som behövs rörande utbildningen.All relevant information angående kursen ska ligga på respektive kurs hemsida. Det ska även finnas tillgängligt på engelska när detta krävs.För varje kurs ska det finnas en kursplan och för varje utbildningsprogram ska det finnas en utbildningsplan. Den ska finnas tillgänglig 1 månad innan sista anmälningsdag. Dessutom ska listan på kurslitteraturen vara tillgänglig 2 månader innan kursstart.Uppgifter för kurslitteratur, kurs schema, tider för prov och omprov och eventuella upplysningar om ändringar av kursmaterial jämfört med senaste kurstillfället ska finnas tillgängligt 1 månad innan kursstart och dessutom på kursen hemsida.Schemaändringar bör undvikas och vid sådana tillfällen ska berörda studenter informeras snarast möjligen.Gamla skrivningar, tentamensfrågor, och tentamensvar är i normala fal allmän handling och ka begäras ut av varje svensk medborgare. Antagning – regleras av högskoleförordningen kap. 7 och ett att föreskrifter från Högskoleverket. Antagningarna sker efter vissa principer som står i högskoleförordningen kap. 6 § 3. Den som är antagen ska påbörja sin utbildning den termin som antagningen avser. Det   går att ansöka om anstånd med det gäller att ha goda skäl med att få anstånd att påbörja sin utbildning. Under utbildningstid så går att ansöka om studieuppehåll. Då tittar högskolan på varje enskilt fall och gör en bedömning som så fall om det är möjligt. Det går att överklaga och denna information får studenten reda på när denna meddelas vid ett nekande.Ansökan vid avsaknad av den formella behörigheten för en kurs eller utbildning så finns det en möjlighet att söka via reell kompetens om du uppfyller kraven för på den grundläggande behörigheten. Det går i vissa fall tillgodose sig annan slags utbildning, praktisk erfarenhet eller andra omständigheter som kan öka personen ifråga behörighet.Lärosäten är enligt högskoleförordningen skyldig att bedöma ansökningar om reell kompetens.
Examination – Alla betygskriterier ska vara skriftliga och meddelas till studenterna senast vid kursstart. Student har rätt att försöka göra en omtenta efter att fått ett underkänt betyg på en kurs eller i ett delmoment minst fyra gånger.En student som redan är godkänd vid en examination får inte göra tentan fler gånger för att höja sitt betyg. Tentamen ska helst vara rättad och betygsatt inom en tre veckors period efter tentamens tillfälle och mer än två veckor före en omtentamen. En student kan inte överklaga ett betyg med kan be att få det omprövat. Examinatorn kan då ändra betyget om det tidigare betyget inte stämde och var oriktigt på grund av nya omständigheter eller av andra orsaker. Ändringen ska ske snabbt och enkelt om det innebär att betyget sänks.Som student kan man få sitt betyg motiverat av examinatorn, skriftligt eller muntligt. Examinatorn kan kräva att du som student lämnar in en sådan begäran skriftligt.Finns det en rättningsmall för examinationsuppgiften ska studenten kunna få tillgång till mallen efter att rättningarna har genomförts.Om en student kan bevisa att dess skriftliga tentamen har försvunnit i högskolans hantering eller alternativet att högskolan har meddelat fel tid för en examination, har studenten rätt till att få chansen så snabbt som möjligt att göra om tentamen.Skulle en student få ett underkännande två gånger från en och samma lärare på en kurs eller delmoment kan studenten byta examinator, om det inte finns speciella skäl som talar emot det.Fusk, plagiat och disciplinära åtgärder Disciplinära åtgärder görs mot student som:Har använt sig av inte tillåtna hjälpmedel eller på andra sätt försöka luras vid ett prov eller när annars studieprestationen ska annars bedömas.Stör eller på annat sätt hindrar undervisningen prov eller annan aktivitet inom ramen för utbildningen vid högskolan.Uppträder störande på högskolans bibliotek eller andra special inrättningar inom högskolan.När denna utsätter en annan student eller någon som arbetar på högskolan för trakasserier

eller sexuella trasserier som är olämpliga – se diskrimineringslagen kap. 1 § 4. Därutöver sexuella trakasserier innefattar trakasserier på grund av kön, könsöverskidanden identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder.

Kursplaner och utbildningsplanerFör varje kurs måste det finnas en kursplan. Denna kursplan ska innehålla föreskrifter, det vill säga regler i samma mening som lagar beslutande av riksdagen eller förordningar av regeringen. Kursplanens regler är bindande och är gällande generellt. Kursplanen måste vara bestämd senast en månad innan kursen eller utbildningen sista anmälningsdag.Kursplaner för Nackademin Yrkeshögskola ska vara utformade i enlighet med de mallar som finns i utbildningsdatabasen och ska innehålla följande:

⦁ Kursens nivå
⦁ Antal högskolepoäng
⦁ Kursmål
⦁ Krav på särskild behörighet
⦁ Former för bedömning av studenternas prestationer
⦁ Kursens benämning på svenska och engelska
⦁ De huvudsakliga innehållet i kursen
⦁ De betygsgrader som används
⦁ Om kurden är uppdelad i delar
⦁ När kursplanen eller en ändring av den ska börja gälla
⦁ De övergångsbestämmelser och föreskrifter som behövs
⦁ Om en student ligger nära gränsen för godkänt
⦁ Om antal tillfällen för prov och praktik eller motsvarande utbildningsperiod för att bli godkänd är begränsad
⦁ Om det förekommer någon begränsning av den tid under vilken en omtenta står öppen för studenten
⦁ Hur ofta tillfällen till tentan bör ges och dessutom hur detta bör påverkas av att en kurs/delkurs upphör eller omarbetasFör kurser innehållande uppsatser eller examensarbeten med mera ska även följande punkter anges i kursplanen:
⦁ Hur mycket handledartid studenten minst har rätt att få
⦁ Vilka grundläggande bedömningsgrunder som används för att sätta betyg
⦁ Under vilka omständigheter som en student kan byta handledare eller examinator
⦁ Eventuella konsekvenser för om utifall en student inte blir färdig med en uppsats under kurstiden.

StudiemiljöVillkoren för en students arbetsmiljö regleras av Arbetsmiljölagen. Studenten jämställs med en som arbetar på en vanlig arbetsplats.Då gäller det både den fysiska och psykiska miljön.JämlikhetDiskrimineringslagen ska skydda alla studenter mot diskriminering och trakasserier på grund av något som särskiljer studenten fån övriga studenter.Det ska finnas en likabehandlingsplan och det finns särskilda ombud för dessa tillfällen som man kan kontakta.StudentinflytandeEnligt högskolelagen ska alla studenter ha lika stor rätt att utöva sitt inflytande över sin utbildning.Alla högskolans regler och styrdokument som rör utbildning eller studentens situation ska finnas tillgänglig för alla studenter.Har du som student frågor angående dessa synpunkter så hjälper vi gärna till så gott vi kan. Kom in under våra öppettider på kårkontoret eller kontakta oss på mejlen: karen@nackademinsstudentkar.se